TÜRKİYE MAARİF VAKFI UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI
TÜRKİYE MAARİF VAKFI UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

TÜRKİYE MAARİF VAKFI UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

Türkiye Maarif Vakfı Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere sınav ile aşağıdaki bölüm veya alanlardan belirtilen kontenjan kadar toplam 30 Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Başvuru Tarihleri:

Başvurular; 10-21 Ocak 2018 (son başvuru saati 23.59) tarihleri arasında sadece http://kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden alınacaktır. 

 

İstenen Belgeler:

1. Sınava gireceklerin http://kariyer.turkiyemaarif.org internet adresinden üye olarak talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurtdışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslını veya onaylı örneğini,

b) Dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını,

c) Özgeçmişini,

ç) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını tarayarak sisteme yüklemeleri ve 10/01/2018 tarihinden itibaren 21/01/2018 günü saat 23.59.00'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

2.  Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

 

Sınav Tarihi ve Yeri:

a)  Giriş sınavının yazılı bölümü 17/02/2018 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

c) Yazılı sınavda başarı sıralamasına göre ilan edilen A, B, C sınav kodunun dört (4) katı kadar adaya, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yedi (7) gün önce e-posta ile gönderilecektir.

 

Sınava Başvuru Şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

b) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Üniversitelerin yukarıda belirtilen fakültelerin öğrenim bölümlerinden veya lisansüstü alanlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

g) ÖSYM tarafından son iki yıl içinde yapılan sınavların İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca dillerinden en az (C) düzeyinde puanı olmak ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

 

Sınav Şekli:

Giriş sınavı, yazılı ve mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır. Adaylar genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisinden sorumlu olacaklardır. Yazılı sınav, çoktan seçmeli sorulardan 70 ve essay tipi (açık uçlu) sorulardan 30 olmak koşuluyla 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavından 70 puan üzeri alanlar başarılı kabul edilip, başarı sırasına göre yukarıda belirtilen grup kontenjanlarının dört katı kadar aday mülakata davet edilecektir.

 

Mülakat

Mülakatta adayların;

a) Alanına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından (a) bendi için kırk puan, (b) ila (e) bentleri arasındaki yazılı özelliklerin her biri için on beşer puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır.

 

Değerlendirme ve Atama

a) Giriş sınavı sonuçları, Vakfın internet sitesinde (https://turkiyemaarif.org) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir.

b) Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmez.

c) Sınavda başarılı olanların Vakıfça kendilerine bildirilen süre içerisinde Maarif Vakfı İK Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

d) Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Maarif Vakfı Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.

 

Bilgi Alma

Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının ik@turkiyemaarif.org adresine sınav ile ilgili sorularınızı ulaştırabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular: https://turkiyemaarif.org/faq